General Terms and Conditions of Facebook Appjobs Work Contests

Updated on
March 3, 2023

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW APPJOBS NA FACEBOOKU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki przeprowadzania przez Organizatora konkursów, organizowanych za pośrednictwem profilu (fanpage) Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/AppjobsWork („Konkursy”).
 2. Organizatorem Konkursów jest Appjobs Sweden AB, spółka zarejestrowana w Szwecji, z siedzibą pod adresem Kivra: 559098-4711, 106 31 Sztokholm/Szwecja, EU VAT NR SE559098471101 (“Organizator”).
 3. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród.
 4. Konkursy są organizowane na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Konkursy nie są tworzone, administrowane ani sponsorowane przez portal Facebook. Portal Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursów przez Appjobs za pośrednictwem portalu Facebook.
 6. Regulamin jest dostępny na profilu (fanpage) Organizatora, pod linkiem zamieszczonym przez Organizatora w poście konkursowym na portalu społecznościowym Facebook. Każdy uczestnik ma możliwość pobrania Regulaminu i utrwalenia go na swoim urządzeniu końcowym.

§2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH

 1. Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w poszczególnych Konkursach oraz daty obowiązywania Konkursów zostaną ogłoszone wraz z publikacją posta ogłaszającego Konkurs przez Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (“Regulaminy Szczegółowe”).
 2. O ile w Regulaminie Szczegółowym danego Konkursu nie określono inaczej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Szczegółowego a tego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Szczegółowego.
 3. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: (i) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; (ii) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski; (iii) posiada konto na portalu Facebook; (iv) zapoznała się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Szczegółowego i zaakceptowała jego postanowienia oraz (v) wykonała i przesłała na zasadach opisanych w Regulaminie Szczegółowym zadanie konkursowe (“Uczestnik”).
 4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmiotów zależnych od Organizatora lub z nim powiązanych oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Udział w Konkursach jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, którzy zamieszczają pod postem konkursowym komentarze zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa lub naruszają postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa.

§3. ZADANIE KONKURSOWE. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW. NAGRODY

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest wykonać zadanie konkursowe, określone w Regulaminie Szczegółowym.
 2. Zasady wyłonienia zwycięzcy lub zwycięzców, liczbę zwycięzców, nagrodę lub nagrody oraz sposób ich przekazania będą określać Regulaminy Szczegółowe poszczególnych Konkursów.
 3. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu poprzez zamieszczenie danych osobowych zwycięzców pod postem ogłaszającym Konkurs lub w odrębnym poście zamieszczonym na profilu (fanpage) Organizatora, w terminie określonym w Regulaminie Szczegółowym.
 4. Organizator może zdecydować o niewyłonieniu żadnego zwycięzcy, jeżeli żaden z Uczestników nie wykona prawidłowo zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem Szczegółowym. O takiej decyzji Organizatora Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób i w terminie określonym w ust. 3 powyżej.
 5. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Nagroda nie może być wymieniona na inną nagrodę rzeczową, ani też wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym wskutek podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych lub wskutek zmiany danych osobowych, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody. W takim przypadku nagroda przepada.
 7. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub Regulaminem Szczegółowym lub próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niezgodny z regulaminem portalu Facebook, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w portalu Facebook.
 8. Koszty podatku dochodowego związanego z przyznaniem nagrody pokrywa Organizator.

§4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania lub rozstrzygnięcia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na adres email Organizatora: [email protected].
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane w terminie 14 dni od wykrycia nieprawidłowości i powinno zawierać przyczynę reklamacji oraz dane Uczestnika zgłaszającego reklamację, w tym adres email powiązany z aplikacją Appjobs Work.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia i odpowiada na nie drogą e-mailową, na adres z którego reklamacja została przesłana, chyba, że Uczestnik w reklamacji zastrzeże inną formę kontaktu.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przewidzianego Regulaminem, do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z przebiegiem Konkursu powołane są sądy powszechne w Polsce.

§5. REZYGNACJA

 1. Użytkownik Konkursu może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie, bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

§6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy: (i) w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i wydania nagrody zwycięzcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); (ii) dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją Konkursu (art. 6 ust. 1 lit f RODO); (iii) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z wydaniem i rozliczeniem nagrody zwycięzcy, które wynikają z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami polskiego prawa podatkowego, w tym w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 3. Każdy Uczestnik ma: (i) prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych; (ii) prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; (iii) w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (iv) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi związane z realizacją Konkursu: dostawcom usług kurierskich/pocztowych, dostawcom towarów i usług stanowiących nagrody, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a w odniesieniu do zwycięzcy jest niezbędne do otrzymania i rozliczenia podatkowego nagrody.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Organizatora – przez okres ich przedawnienia. Dane osobowe Zwycięzcy będą dodatkowo przechowywane przez okres określony w przepisach obowiązującego prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Regulamin wchodzi w życie 23/04/2022.
 3. Przesłanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z Regulaminem Szczegółowym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Regulaminu Szczegółowego.