OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z APPJOBS FLEET

1. DEFINICJE

Aby ułatwić Ci zrozumienie Ogólnych Zasad Współpracy z Appjobs Fleet, wprowadziliśmy do tego dokumentu kilka przydatnych definicji:

1.1. Aplikacja - aplikacja “Appjobs: partner rozliczeniowy”, dostępna do pobrania w Google Play lub App Store;

1.2. Appjobs Fleet / my / nas / nasze etc. - Appjobs Fleet sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-008), ul. Warszawska 40/2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000978633, NIP: 9542842071, REGON: 522388980, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych;

1.3. Zleceniobiorca / Ty / Ciebie / Twoje etc. - osoba wykonująca Usługi na rzecz Appjobs Fleet;

1.4. Platformy - wybrane przez Ciebie aplikacje, za pośrednictwem których realizujesz Usługi na rzecz Appjobs Fleet (takie jak np. Uber, Glovo, Bolt);

1.5. Operatorzy Platform - współpracujące z nami podmioty, które dostarczają i utrzymują Platformy;

1.6. Usługi - usługi polegające na transporcie osób, żywności, towarów lub produktów spożywczych, które wykonujesz na rzecz Appjobs Fleet na mocy Umowy;

1.7. Umowa - umowa o świadczenie usług przewozu pomiędzy Tobą a Appjobs Fleet.

1.8. Pojazd - samochód, skuter, rower elektryczny lub rower, którym dysponujesz i który wynajmujesz nam w celu świadczenia Usług.


2. ZAWARCIE UMÓW Z OPERATORAMI PLATFORM

Rejestracja w Aplikacji i zawarcie z nami Umowy to pierwszy krok do świadczenia Usług za pośrednictwem Platform. Aby móc zarabiać poprzez wykonywanie dostaw na rzecz Operatorów Platform, musisz wybrać w Aplikacji Platformy, za pomocą których będziesz świadczyć Usługi, oraz zawrzeć z nimi odpowiednie umowy i zaakceptować obowiązujące u nich zasady. Aby proces ten był łatwiejszy, podpisując z nami Umowę upoważniasz do zawierania i wypowiadania w Twoim imieniu takich umów. Dzięki temu, możemy dokonywać w Twoim imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy łączącej Cię z Operatorem Platformy - np. prowadzić w Twoim imieniu komunikacją z Operatorami Platform, w tym za pomocą utworzonej specjalnie w tym celu skrzynki poczty elektronicznej.

3. DOKUMENTY

3.1. Gdzie znajdziesz dokumenty dotyczące współpracy z Appjobs Fleet

Wszystkie dokumenty dotyczące współpracy z nami możesz wygenerować i pobrać w formie elektronicznej za pośrednictwem Aplikacji lub naszej strony internetowej.

3.2. Jakie dokumenty należy dostarczyć w związku ze świadczeniem Usług

Jeżeli jesteś studentem lub uczniem - należy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przesłać nam na adres [email protected] skan ważnej legitymacji, która stwierdza posiadanie praw studenta lub ucznia. Dodatkowo, należy dostarczyć skan zaświadczenia o statusie studenta/ucznia z dziekanatu/sekretariatu Twojej uczelni/szkoły. Takie zaświadczenie powinno być wystawione w terminie do 30 dni wstecz od doręczenia go do nas.

Jeżeli jesteś rencistą - należy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przesłać nam na adres [email protected] decyzję o przyznaniu renty oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rozliczenie może być wykonane dopiero po zawarciu Umowy oraz dostarczeniu nam kompletu wymaganych dokumentów.


4. KONTAKT Z APPJOBS FLEET

4.1. W jaki sposób kontaktować się z Appjobs Fleet

Email: Głównym kanałem komunikacji jest e-mail [email protected] - to za pośrednictwem poczty elektronicznej załatwiamy wszystkie bieżące sprawy związane z naszą współpracą, rozliczeniami, czy Umową.

Aplikacja: Jeżeli masz bieżące pytania dotyczące Aplikacji, możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem dedykowanego czatu w Aplikacji i na stronie internetowej oraz wysyłając do nas maila na adres [email protected].

Infolinia: Do Twojej dyspozycji jest również infolinia Appjobs Fleet, dostępna pod numerem +48 799 356 939, czynna w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Pamiętaj jednak, że aby załatwić większość Twoich spraw, zwłaszcza tych związanych z rozliczeniem wynagrodzenia, możemy potrzebować od Ciebie przesłania szczegółów sprawy za pośrednictwem komunikacji mailowej.

Zanim skontaktujesz się z nami aby zadać pytanie, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na naszej stronie internetowej: https://www.appjobs.work/pl/centrum-pomocy


5. ROZLICZENIA

5.1. W jaki sposób dokonywane są rozliczenia za świadczenie Usług?

Wszelkie przychody, które uzyskasz z tytułu świadczenia Usług na naszą rzecz, będą rozliczane z Operatorami Platform przez Appjobs Fleet w Twoim imieniu. Od uzyskanych przez Ciebie przychodów potrącimy kwoty wskazane w tabeli poniżej oraz inne kwoty i opłaty wskazane w Umowie i Ogólnych Zasadach Współpracy z Appjobs Fleet - zależnie od Platformy, za pomocą której świadczysz usługi, oraz treści Umowy.

Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (którego długość określono w Umowie), przygotujemy i wyślemy Tobie szczegółowe rozliczenie zawierające wykaz Twoich przychodów z Aplikacji, należnych opłat i potrąceń.

Jeżeli świadczysz Usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to udokumentowanie ww. rozliczeń będzie przyjmować formę faktur, które wystawimy w Twoim imieniu na koniec każdego miesiąca. Tym samym, upoważniasz nas do tego, abyśmy w Twoim imieniu i na Twój rachunek wystawiali dokumenty księgowe niezbędne do rozliczenia Usług. Projekt faktury udostępnimy Ci za pośrednictwem Aplikacji każdorazowo w ciągu 3 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy faktura. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania faktury nie zakwestionujesz jej treści przesyłając wiadomość na adres [email protected], to oznacza, że akceptujesz jej treść i wówczas otrzymasz od nas właściwą fakturę.

5.2. Jaki jest koszt dokonywania w Twoim imieniu rozliczeń przez Appjobs Fleet

Opłata za rozliczenie przychodów

O ile nie zrezygnujesz w Aplikacji z usługi wypłaty wynagrodzenia na żądanie, możesz dokonać jednej wypłaty wynagrodzenia z tytułu Umowy codziennie. W takim pobierzemy od Ciebie cotygodniową opłatę w wysokości 14 złotych brutto - dla osób nieprowadzących działalności oraz 14 złotych netto plus należny podatek VAT - dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jeżeli zrezygnujesz w Aplikacji z usługi wypłaty wynagrodzenia na żądanie, to ilekroć dokonujemy w Twoim imieniu rozliczenia Twoich przychodów z Aplikacji (t.j. na koniec każdego okresu rozliczeniowego - co tydzień lub co dwa tygodnie zależnie od Platform, z których korzystasz), pobierzemy od Ciebie opłatę w wysokości 14 złotych brutto - dla osób nieprowadzących działalności oraz 14 złotych netto plus należny podatek VAT - dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jeżeli korzystając z usługi wypłaty wynagrodzenia na żądanie, w ciągu trwania okresu rozliczeniowego zaczniesz korzystać z usług innego niż Appjobs partnera rozliczeniowego i w związku z tym Twoje zarobki z Platform wpłyną do tego partnera rozliczeniowego pomimo, że pobrałeś od nas wynagrodzenie na żądanie zanim doszło do rozliczenia przez nas danego okresu, zobowiązujesz się zwrócić nam:

(i) kwotę pobraną od nas w ramach usługi wypłaty wynagrodzenia na żądanie, oraz

(ii) kwotę opłat za rozliczenie Twoich przychodów z Operatorami Platform,

które nie zostaną pokryte z zarobków otrzymanych przez nas w Twoim imieniu od Operatorów Platform, w terminie 3 dni od otrzymania od nas wezwania do zapłaty.

Opłata administracyjna

Dodatkowo, za każdy miesiąc, w którym uzyskujesz jakiekolwiek przychody z tytułu świadczenia Usług na naszą rzecz, pobierzemy opłatę administracyjną w wysokości 30 złotych brutto - dla osób nieprowadzących działalności oraz 30 złotych netto plus należny podatek VAT - dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Podane ceny stanowią kwotę za jedną osobę.

5.3. Szczegółowe zasady rozliczeń przychodów z poszczególnych Platform

Uber, Bolt, Freenow | Uber Eats | Bolt Food:

Rozliczenia będziemy realizować co do zasady co tydzień, w każdą środę za poprzedni tydzień. Na Twój adres e-mail podany w umowie, w każdą środę, prześlemy powiadomienie o rozliczeniu przychodu z Twoich aplikacji  osiągniętego w tygodniu poprzedzającym rozliczenie. Jeżeli nie wykonano żadnego kursu w poprzedzającym tygodniu, nie prześlemy Ci powiadomienia o rozliczeniu. Poprzedzający tydzień oznacza czas od poniedziałku (00:01) do niedzieli (23:59).

Jeżeli w danym tygodniu lub okresie rozliczeniowym uzyskasz przychód z Platform, z Twojego przychodu potrącimy należne podatki i daniny publiczne, ale także opłatę za realizację Twojego rozliczenia, która wynosi zawsze 14 złote netto plus VAT (lub po prostu 14 złotych jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej) za każde rozliczenie, niezależnie od liczby wykorzystywanych przez Ciebie Platform.

Przelewy realizowane są w każdą środę stanowiącą dzień roboczy, ale należy wziąć pod uwagę okoliczności od nas niezależne tj. święta, awarie systemu, opóźnienie przelewów z platform itp. Zrobimy co w naszej mocy, żeby zrealizować przelew jak najszybciej.

W przypadku awarii, będziemy Cię informowali na bieżąco.

Warunkiem wykonania rozliczenia jest przesłanie do Appjobs Fleet kompletu dokumentów oraz wykonanie minimum 25 kursów lub dostaw w miesiącu kalendarzowym. Jeżeli minimalna liczba kursów nie zostanie zrealizowana, rozliczenie zostanie wykonane na koniec miesiąca zgodnie ze stanem na ostatni dzień miesiąca.


Glovo | Wolt | Xpress Delivery

Rozliczenia dla Platform Glovo, Wolt i Xpress Delivery będziemy realizować co 2 tygodnie w każdy piątek po zakończonym okresie rozliczeniowym. Powiadomienie o rozliczeniu będziemy wysyłać w co drugi piątek na Twój adres e-mail podany w Umowie.

Z Twojego przychodu potrącimy należne podatki i daniny publiczne, ale także opłatę za realizację Twojego rozliczenia, która wynosi zawsze 14 złotych netto plus VAT (lub po prostu 14 złotych jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej) za każde dwutygodniowe rozliczenie, niezależnie od liczby wykorzystywanych przez Ciebie aplikacji.

Jeżeli nie wykonano żadnej dostawy ani nie otrzymano tzw. stawki gwarantowanej przez Platformę w danym okresie rozliczeniowym, nie prześlemy Ci powiadomienia o rozliczeniu.

Poprzedzające 2 tygodnie oznaczają okres 2 tygodni od poniedziałku do niedzieli.

Przelewy dla Glovo, Wolt i Xpress Delivery będziemy realizowali w co drugi piątek miesiąca stanowiący dzień roboczy, ale należy wziąć pod uwagę okoliczności od nas niezależne na które nie mamy wpływu tj. święta, awarie systemu, opóźnienie przelewów z platform itp.). Zrobimy co w naszej mocy, żeby zrealizować przelew jak najszybciej.

W przypadku awarii będziemy Cię informowali na bieżąco.


Gotówka

Uber, Glovo i Bolt

W Uber i Bolt masz prawo przyjmować gotówkę za realizowane usługi (przejazdy). Paragon wystawiony zostanie w siedzibie i wysyłany na adres e-mail klienta. Nie masz obowiązku wystawiać jakiegokolwiek dokumentu bezpośrednio w pojeździe.

W przypadku współpracy w oparciu o umowę z nami, należy pamiętać, że cała zgromadzona gotówka zostanie rozliczona jako zaliczka tytułem wypłaty Twojego wynagrodzenia i opłacenia podatków oraz danin publicznych. Pamiętaj, że gotówka którą otrzymałeś bezpośrednio od klienta jest przedmiotem rozliczenia tak samo jak wynagrodzenie za zrealizowane usługi (przejazdy), którego nie otrzymasz w tej formie. Jeżeli nie chcesz zachować gotówki,  możesz wpłacić ją nam. Jeśli przyjmiesz zbyt dużo gotówki, może się okazać, że Twoje saldo rozliczeniowe jest ujemne. W takiej sytuacji należy zwrócić nam kwotę ujemnego salda. W przypadku braku rozliczenia ujemnego salda Twoje konta w aplikacjach mogą zostać zablokowane.


6. OPŁATY ADMINISTRACYJNE

Staramy się zapewnić najniższy koszt współpracy z nami. Możemy jednak naliczyć i potrącić niewielkie opłaty dodatkowe w następujących sytuacjach:

7. ROZLICZENIA Z TYTUŁU NAJMU POJAZDU

Jako najemca Twojego Pojazdu będziemy Ci płacić zryczałtowaną stawkę najmu za każdą godzinę, w trakcie której pojazd był przez Ciebie wykorzystywany do świadczenia Usług. Stawka ta będzie się różnić w zależności od rodzaju Pojazdu i może być inna w każdym miesiącu - dlatego  aktualne stawki należne z tytułu najmu Pojazdu w danym miesiącu, wraz ze sposobem ich wyliczenia, zostaną szczegółowo określone w tabeli znajdującej się pod poniższym linkiem www.appjobs.work/fleet/rozliczenia-z-tytulu-najmu-pojazdu.


8. KARTY PALIWOWE

Jeżeli świadczysz Usługi za pomocą swojego samochodu i podpisałeś z nami umowę najmu samochodu, możesz otrzymać od nas kartę paliwową. Karta ta umożliwia tankowanie paliwa z odroczoną płatnością oraz uzyskanie atrakcyjnych rabatów na paliwo. Tankowane paliwo zostanie rozliczone z Twoim przychodem z Aplikacji w najbliższym okresie rozliczeniowym - opłaty za paliwo uwzględniane są w tabeli rozliczeniowej widocznej w panelu rozliczeniowym.