Jestem cudzoziemcem, czy mogę z Wami pracować?

Zaktualizowano
27 listopada 2023 r.

Oczywiście proces zatrudnienia zależy od kilku czynników. W zależności od narodowości potrzebne będą różne dokumenty i procedury w Urzędzie Pracy.

Przypominamy, że wszystkie dokumenty muszą być aktualne. Pieczątki, daty i inne dane muszą być czytelne.

👍 Zezwolenie na pracę NIE jest wymagane w następujących sytuacjach:

Posiadasz status studenta studiów stacjonarnych (dziennych) w Polsce 

 • Wymagane potwierdzenie: zdjęcia/skany obu stron legitymacji studenckiej oraz potwierdzenie statusu studenta ze szkoły/uczelni.

Jesteś absolwentem polskiej szkoły średniej lub dziennej polskiej uczelni wyższej lub innych instytutów naukowo-badawczych 

 • Wymagane potwierdzenie: wyślij skany/zdjęcia świadectwa ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia szkoły średniej).

Posiadasz zezwolenie na pobyt stały w Polsce 

 • Wymagane potwierdzenie: wyślij skany/zdjęcia obu stron karty stałego pobytu.

Posiadasz Kartę Polaka 

 • Wymagane potwierdzenie: wyślij skanóy/zdjęcia obu stron Karty Polaka).

Posiadasz zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, pobyt tolerowany w Polsce, status uchodźcy nadany w Polsce lub korzystasz z ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej w Polsce.

 • Wymagane potwierdzenie: wyślij skant/zdjęcia karty pobytu).

posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub status rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową udzieloną w Polsce 

 • Wymagane potwierdzenie: wyślij skany/zdjęcia karty czasowego pobytu oraz odpis aktu stanu cywilnego (w przypadku małżeństwa).

Jesteś obywatelem Turcji uprawnionym na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją 

Posiadasz ważną wizę wydaną ze względów humanitarnych

 • Wymagane potwierdzenie: wyślij skany/zdjęcia wizy).

Posiadasz ważną wizę z adnotacją "Polska. Business Harbor"

 • Wymagane potwierdzenie: wyślij skany/zdjęcia wizy).

➡️ Pełna lista wyjątków jest dostępna na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00295

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii 🇪🇺🇨🇭

➡️ Obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę.

 • Jedyną wymaganą przez nas informacją jest czytelne zdjęcie/skan dokumentu tożsamości, najlepiej paszportu.

Kraje UE: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Szwecja.

Kraje EOG: Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji i Mołdawii 🇦🇲🇧🇾🇬🇪🇲🇩

Jeśli jesteś obywatelem jednego z tych krajów, ale nie spełniasz żadnych kryteriów z powyższej sekcji "Nie potrzebujesz zezwolenia na pracę w następujących sytuacjach", to potrzebujesz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) z Urzędu Pracy. Bez niego nie możesz legalnie pracować w Polsce - musisz poczekać, aż Urząd Pracy potwierdzi, że PSZ-OPWP jest gotowe.

❗ Oświadczenie jest składane przez Appjobs. Po jego złożeniu Work Office ma 7 dni na jego zatwierdzenie. Urząd Pracy oczekuje 100 zł za przygotowanie takiej deklaracji - potrącamy z Twojego rozliczenia po rozpoczęciu pracy.

➡️ Aby przygotować taką deklarację, Appjobs potrzebuje:

 • Potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce - paszport (wszystkie wypełnione strony paszportu) oraz wiza lub karta pobytu.

Obywatele Ukrainy 🇺🇦

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub jego mężem/żoną i wjechałeś do Polski z terytorium Ukrainy po 23 lutego 2022 r., to warunki Twojego zatrudnienia są bardzo uproszczone. Wystarczy powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Oświadczenie składane jest przez Appjobs. Oświadczenia te są bezpłatne dla obywateli Ukrainy.

➡️ Aby przygotować takie oświadczenie, Appjobs potrzebuje co najmniej 1 z następujących dokumentów:

Paszport

 • Wymagane potwierdzenie: wyślij skany/zdjęcia wszystkich wypełnionych stron paszportu.

Karta stałego lub tymczasowego pobytu

 • Wymagane potwierdzenie: wyślij skany/zdjęcia obu stron karty pobytu.

Legitymacja szkolna

 • Wymagane potwierdzenie: wyśilj skany/zdjęcia obu stron dokumentu tożsamości.

Obywatele innych krajów

Jeśli jesteś obywatelem jakiegokolwiek kraju niewymienionego powyżej, i nie spełniasz żadnego z wymogów określonych w sekcji "Nie potrzebujesz pozwolenia na pracę w następujących sytuacjach" powyżej, nie możesz rozpocząć pracy z nami.

-

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]