WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG APPJOBS WORK

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług określają zasady korzystania z usług Appjobs Work oferowanych przez Appjobs Sweden AB. 


Appjobs Work jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla freelancerów, osób pracujących na zlecenie oraz osób korzystających z platform lub aplikacji mobilnych służących do wykonywania zleceń lub pracy kontraktowej.

Statystyki zarobków

W przeciwieństwie do standardowych form zatrudnienia, w przypadku których wszystkie informacje związane z zatrudnieniem są przetwarzane przez jeden podmiot w ramach zawartej umowy o pracę lub innej, podobnej umowy regulującej kwestię zatrudnienia, w przypadku zleceń lub pracy kontraktowej informacje o Twoich dochodach uzyskanych za pośrednictwem Platform mogą pochodzić z różnych źródeł.

W związku z tym, uzyskanie aktualnych informacji o dochodach lub statystyk związanych z wykonywanymi zleceniami może być dla Ciebie czasochłonne i problematyczne. Takie informacje natomiast mogą być dla Ciebie cenne, jeżeli chcesz śledzić swoje zarobki uzyskane za pośrednictwem różnych Platform lub mierzyć dystans, jaki pokonujesz.

Celem Appjobs Work jest zebranie w jednym miejscu i przetwarzanie informacji pochodzących z Platform, za pośrednictwem których pozyskujesz zlecenia, a następnie podsumowanie tych informacji i dostarczenie Ci zbiorczych danych i statystyk dotyczących Twojej ogólnej i indywidualnej działalności jako freelancera, Twoich zarobków, w tym płacy podstawowej i napiwków, a także przejechanej liczby kilometrów.

Informacje o zleceniach i Zadania

Poza usługami agregacji danych, Appjobs Work może również dostarczać Ci oferty pracy z różnych Platform, informować Cię o faktach, które pomogą podejmować decyzje dotyczące zleceń, np. podpowiadać, z której platformy aktualnie warto korzystać, uprzedzać o nadchodzących warunkach pogodowych, dostarczać przewidywania dotyczące liczby pasażerów, a także umożliwić udział w Zadaniach (zgodnie z definicją zawartą w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług) oraz promować starannie dobrane i odpowiednie produkty, które pomogą zoptymalizować i rozwinąć Twoją działalność wykonywaną za pośrednictwem Platform.

Korzyści dla Współpracowników Appjobs

Jeżeli jesteś Współpracownikiem Appjobs, będziesz mógł również skorzystać z dedykowanych funkcjonalności lub korzyści dostępnych wyłącznie dla Współpracowników Appjobs - mogą to być np. specjalne Zadania, produkty w Sklepie lub usługi związane z zarządzaniem Twoimi zarobkami z tytułu świadczenia usług przewozu jako Współpracownik Appjobs.

1. DEFINICJE

1.1. Appjobs / my / nas / nasze - Appjobs Sweden AB, spółka utworzona w Szwecji, z siedzibą pod adresem Kivra: 559098-4711, 106 31 Stockholm/Szwecja, EU VAT NR SE559098471101;

1.2. Użytkownik / Ty / Twój - użytkownik Appjobs Work, każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą;

1.3. Gig Workers - Użytkownicy, którzy (i) zawarli umowę o świadczenie usług transportowych z Appjobs Fleet sp. z o.o., tj. spółką zależną Appjobs, (ii) podjęli, zgodnie z wytycznymi Appjobs, dodatkowe kroki niezbędne do aktywacji konta Gig Worker w Appjobs Work, takie jak w szczególności dostarczenie odpowiednich dokumentów, (iii) posiadają aktywne konto Gig Worker w Appjobs Work;

1.4. Appjobs Work - aplikacja internetowa i mobilna należąca i obsługiwana przez Appjobs, która umożliwia zbieranie i agregowanie różnych informacji o Użytkownikach z Platform, na których są zarejestrowani, oraz udostępnianie tych informacji Użytkownikom, jak również przekazywanie tych informacji Platformom za uprzednią zgodą Użytkowników. Appjobs Work jest samodzielną aplikacją internetową i mobilną;

1.5. Moje przejazdy - funkcja Appjobs Work, która pozwala Użytkownikom mierzyć dystans, jaki przejeżdżają lub śledzić inne statystyki i parametry przejazdu, takie jak średni koszt przejazdu;

1.6. Quest - wezwanie do udziału i rywalizacji w konkursie o określoną nagrodę. Warunki konkursu i rodzaj nagrody zostaną określone przez Appjobs i przekazane Ci za pośrednictwem aplikacji Appjobs Work;

1.7. Monety - wirtualne punkty, które można wykorzystać wyłącznie w sekcji Sklep w aplikacji Appjobs Work. Użytkownik może zdobywać Monety biorąc udział w Konkursach lub wykonując inne czynności określone w aplikacji Appjobs Work. Użytkownik może wymieniać swoje Monety na określone Prezenty zdefiniowane przez Appjobs zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

1.8. Prezent - specjalny identyfikator w formie elektronicznej, zapisany na koncie Appjobs Work, umożliwiający odbiór nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

1.9. Sklep / Sekcja Sklepu - funkcjonalność Appjobs Work pozwalająca na wymianę (rekonesans) posiadanych Monet na Prezenty. Sklep jest dostępny z ekranu głównego Appjobs Work i zawiera listę Prezentów oraz ich cenę w Monetach;  

1.10. Leaderboard - funkcja aplikacji Appjobs Work, która umożliwia porównanie wyników Użytkownika - takich jak wysokość dochodów uzyskanych z Platform lub liczba dostaw/ przejazdów - z wynikami innych Użytkowników;

1.11. Analityka Zarobków - funkcja aplikacji Appjobs Work, która umożliwia otrzymywanie zestawień i statystyk dotyczących Twoich dochodów, na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Platform połączonych z Twoim kontem Appjobs Work;

1.12. Cel Zarobkowy - funkcja aplikacji Appjobs Work, która umożliwia Użytkownikowi ustalenie celu dotyczącego wysokości dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem różnych Platform i śledzenie postępów w realizacji tego celu;

1.13. Platformy - platformy gig-job, narzędzia do zarządzania kadrami i płacami, portale sprzedażowe online, a w zasadzie każdy inny rodzaj narzędzia, strony internetowej, aplikacji lub platformy, która zbiera lub przechowuje informacje o Twoich dochodach lub wynikach pracy;

1.14. Osoba Polecona - osoba zainteresowana korzystaniem z Appjobs Work, której Użytkownik udostępnia swój unikalny link polecający;

1.15. Program Polecający - program polecający Appjobs Work, którego zasady określa niniejszy Regulamin;

1.16. Usługi - wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez AppJobs na rzecz Użytkowników na podstawie niniejszego Regulaminu;

1.17. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"), takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.


2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PRACY APPJOBS

2.1. Dostęp do Appjobs Work i innych Usług przez Użytkownika jest bezpłatny.

2.2. Dostarczamy Produkty Appjobs i Usługi zgodnie z Warunkami Korzystania z Usług. Nasza rola ogranicza się do dostarczania Produktów Appjobs. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostęp do Appjobs Work jest świadczony na zasadzie osobistej i w żadnym wypadku nie będziemy ingerować w jego relacje z Platformą.

2.3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków Korzystania z Usług podczas korzystania z Appjobs Work, jak również wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz do nienaruszania praw osób trzecich lub porządku publicznego.

2.4. Gwarantujesz, że zabezpieczysz nas przed wszelkimi skargami, roszczeniami, pozwami sądowymi i/lub działaniami o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w wyniku niepowodzenia, z Twojej strony, w którymkolwiek z Twoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Zgadzasz się zapłacić nam wszystkie opłaty, koszty i/lub kary, które mogą zostać zasądzone w wyniku takich działań.

2.5. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Produktu Appjobs w sposób zakłócający jego działanie lub w sposób uciążliwy dla Appjobs Work i innych Użytkowników.

2.6. W przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub łamania przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich stosownych środków i mianowicie:

     2.6.1. Zawieszenie, usunięcie lub zablokowanie dostępu Użytkownika do Appjobs Work;

     2.6.2. Przekazanie wszelkich niezbędnych informacji Platformie;

     2.6.3. Usunięcie z Appjobs Work wszelkich treści związanych z danym uchybieniem lub naruszeniem, w całości lub w części,

     2.6.4. Wszczęcie postępowania sądowego,

     2.6.5. Poinformowanie odpowiednich służb, współpraca z nimi i przekazywanie wszelkich informacji przydatnych do wykrywania i eliminowania nielegalnych lub nieetycznych działań.

2.7. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że jakiekolwiek niedopełnienie obowiązków może, oprócz innych konsekwencji określonych powyżej, skutkować natychmiastowym zamknięciem konta.

2.8. Zapewniamy Ci pomoc techniczną, dzięki której możesz zgłaszać wszelkie problemy napotkane podczas korzystania z Appjobs Work. Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem czatu online w Appjobs Work oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

2.9. Zastrzegamy sobie prawo do oferowania Użytkownikowi wszelkich innych Usług, które uznamy za przydatne, w formie i w oparciu o funkcjonalności techniczne i zasoby, które uznamy za najlepsze do świadczenia tych Usług.

2.10. Użytkownicy Produktu Appjobs mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do Warunków Świadczenia Usług na stronie internetowej Produktu Appjobs pod adresem https://www.appjobs.work/terms-and-conditions.

3. WARUNKI REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z PRACY APPJOBS

3.1. Aby korzystać z Appjobs Work, należy pobrać mobilną wersję aplikacji Appjobs Work. Użytkownicy rejestrują swoje konto w Appjobs Work poprzez podanie numeru telefonu i jego weryfikację. Weryfikacja numeru telefonu nastąpi poprzez wprowadzenie do aplikacji Appjobs Work kodu weryfikacyjnego otrzymanego w wiadomości SMS. Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki korzystania z usługi w trakcie procesu rejestracji w Appjobs Work. Akceptacja ta jest ze swej natury bezwzględna i nie może w związku z tym podlegać żadnym zastrzeżeniom. Wszelkie zastrzeżenia unieważniają zatem akceptację. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Usług, nie może korzystać z Appjobs Work.

3.2. Po rejestracji otrzymujesz dostęp do listy Platform, z którymi możesz połączyć Appjobs Work. Aby w pełni wykorzystać możliwości Appjobs Work, należy znaleźć i wybrać Platformę z udostępnionej listy, stukając w nią. Następnie ustanawiasz połączenie pomiędzy Appjobs Work i wybraną Platformą, łącząc się z tą Platformą poprzez interfejs użytkownika Appjobs Work (stuknij w przycisk Połącz i zaloguj się do Platformy poprzez udostępniony formularz.

3.3. Logując się na Platformie upoważniasz Appjobs Work do pozyskiwania z niej informacji. Jednocześnie Appjobs Work uzyskuje dostęp do Twoich danych finansowych, dotyczących zatrudnienia lub innych danych pochodzących z wybranej Platformy.

3.4. Możesz wybrać Platformę, z którą jesteś połączony i odłączyć ją od Appjobs Work w dowolnym momencie poprzez Ustawienia, wybierając "Zarządzaj połączeniami aplikacji", wybierając Platformę, którą chcesz odłączyć, a następnie stukając "Odwołaj połączenie".

3.5. W przypadku, gdy Twoje konto jest nieaktywne, Twoje niewykupione Monety mogą stracić ważność, a Twoje konto może zostać zamknięte na następujących warunkach:

     3.5.1. po upływie 6 miesięcy od daty ostatniej aktywności na koncie Monety staną się nieważne, a ich całe saldo zostanie wyzerowane;

     3.5.2. po upływie 12 miesięcy od daty ostatniej aktywności konto zostanie zamknięte i usunięte;

     3.5.3. po upływie dodatkowych 3 miesięcy od daty zamknięcia i usunięcia konta, dane osobowe powiązane z kontem zostaną usunięte.


4. WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJI ANALIZY ZAROBKÓW

4.1. Korzystając z funkcji Earnings Analytics dostępnej w Appjobs Work, możesz otrzymywać podsumowania i statystyki dotyczące Twoich dochodów, na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Platform połączonych z Twoim kontem Appjobs Work.

4.2. Aby korzystać z funkcji Earnings Analytics, musisz połączyć swoje konto Appjobs Work z co najmniej jedną Platformą.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z TABLICY LIDERÓW I FUNKCJI CELU ZAROBKOWEGO

5.1. Korzystając z Tablicy Liderów dostępnej w Appjobs Work, możesz porównywać swoje wyniki - takie jak wysokość dochodów uzyskanych z Platform czy liczba wykonanych dostaw/ przejazdów - z wynikami innych Użytkowników.

5.2. Aby korzystać z Tablicy Liderów, należy zarejestrować się t poprzez dedykowaną zakładkę aplikacji Appjobs Work oraz wybrać awatar i nick, pod którym Twój wynik będzie prezentowany w Tablicy Liderów. W celu uniknięcia wątpliwości - jeśli zapiszesz się do Tabeli Liderów, Twój wynik, nick i awatar będą widoczne dla innych Użytkowników zapisanych do Tabeli Liderów, ale żadne inne dane związane z Twoim kontem Użytkownika nie będą dla nich widoczne.

5.3. W każdej chwili można zapisać się lub zrezygnować z uczestnictwa w Leaderboard.

5.4. Korzystając z funkcji Cel Zarobkowy dostępnej w Appjobs Work, możesz ustalić cel dotyczący wysokości dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem różnych Platform i śledzić swoje postępy w realizacji tego celu.

5.5. Aby skorzystać z funkcji Earnings Goal, należy aktywować ją za pomocą dedykowanego przycisku w Appjobs Work i ustawić kwotę zarobków, którą chcemy osiągnąć w określonym czasie.

5.6. W każdej chwili można aktywować lub dezaktywować funkcję Earnings Goal.


6. WARUNKI MOJEJ ZMIANY

6.1. W Appjobs Work możesz mierzyć dystans, jaki pokonujesz, lub śledzić inne statystyki i parametry jazdy, takie jak średni koszt jazdy na podstawie średniej ceny paliwa, korzystając z funkcji My Shifts.

6.2. Aby móc śledzić przebieg kilometrów za pośrednictwem funkcji My Shifts, Appjobs Work potrzebuje dostępu do lokalizacji Twojego urządzenia i dozwolonej aktywności fizycznej przez cały czas. Jest to niezbędne do zliczania przebytych przez Ciebie kilometrów, nawet gdy Appjobs Work jest zminimalizowany (działa w tle) lub gdy Twoje urządzenie jest zablokowane (nieaktywne).

6.3. Możesz aktywować i dezaktywować śledzenie My Shifts w dowolnym momencie. Przy pierwszym włączeniu tej funkcji Appjobs Work poprosi o zgodę na śledzenie lokalizacji i aktywności fizycznej. Appjobs Work będzie śledzić dane dotyczące lokalizacji i aktywności fizycznej użytkownika tylko wtedy, gdy funkcja My Shifts będzie włączona i gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

6.4. Jeżeli aktywujesz funkcję Moje zmiany, Appjobs Work będzie gromadzić dane o Twojej lokalizacji i aktywności fizycznej. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Appjobs Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności Appjobs Work.7. TERMINY QUESTÓW I MONET

7.1. Jeśli chcesz wziąć udział w Questach i zrealizować jego cele możesz zostać nagrodzony Monetami.

7.2. Możesz otrzymać Monety po ukończeniu Questu tylko wtedy, gdy samodzielnie uczestniczyłeś i ukończyłeś cel Questu oraz masz aktywne konto w Appjobs Work. Zakończenie celu Questu jest możliwe poprzez śledzenie równej lub większej kwoty zarobków, liczby zadań lub innego parametru określającego cel w czasie trwania Questu. Niektóre Zlecenia mogą filtrować zlecenia wykonywane tylko w określonych porach dnia lub na określonych Platformach. Niektóre zadania mogą być dostępne tylko dla Gig Workerów.

7.3. Aby rejestrować zarobki lub inne parametry w Poszukiwaniu, musisz połączyć swoje konto (konta) na Platformie z Appjobs Work.

7.4. Do niektórych Questów nie można przystąpić jednocześnie. W takich przypadkach, po wybraniu Questu, zostaniesz powiadomiony o błędzie.

7.5. Niektóre Questy mają wiele celów do wyboru. Możesz wybrać i pracować tylko nad jednym celem Questu w tym samym czasie.

7.6. Możesz zmienić cel Questu lub zakończyć dowolny Quest w dowolnym momencie, ale jeśli zdecydujesz się to zrobić, stracisz wszystkie postępy, które poczyniłeś w poprzednim celu Questu lub samym Queście.

7.7. Synchronizacja Twoich danych o pracy z Platformy (Platform), które połączyłeś z Appjobs Work może potrwać do 24 godzin, ale wszystkie Twoje dane w czasie trwania Questu zostaną zliczone, nawet jeśli nastąpi opóźnienie w synchronizacji danych.

7.8. Tworzenie wielu kont i używanie tego samego konta na Platformie Gig przez więcej niż jednego Użytkownika w celu podwójnego śledzenia pracy i tworzenia nieuczciwej i nieuczciwej przewagi nie jest akceptowane i jest uważane za naruszenie całej umowy.

7.9. W miesiącu kalendarzowym możesz wymienić (wymienić) do 10 000 Monet na Prezenty.

7.10. Monety wpływają na Twoje konto automatycznie po pomyślnym ukończeniu celu Quest. Twoje saldo Monet jest dostępne w Appjobs Work i aktualizuje się automatycznie, gdy Appjobs Work jest podłączony do Internetu. Ukończenie celu Quest może zostać potwierdzone powiadomieniem push (jeśli zezwolisz na możliwość otrzymywania powiadomień push na swoim urządzeniu mobilnym).

7.11. Mamy prawo do weryfikacji ważności ukończenia celu Quest i przydzielonych Monet. Jeśli stwierdzimy, że Monety zostały zdobyte w sposób niewłaściwy lub z naruszeniem niniejszego Regulaminu, mamy prawo odliczyć nienależne Monety z Twojego konta. O potrąceniu Monet i przyczynie takiego potrącenia powiadomimy Cię za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomienia push (jeśli zezwolisz na możliwość otrzymywania powiadomień push na swoim urządzeniu mobilnym).

7.12. Możemy od czasu do czasu przyznawać Monety za działania inne niż Konkursy i możemy stosować szczególne warunki dotyczące Monet. Informacje o takich szczególnych warunkach zdobywania Monet będą przekazywane za pośrednictwem Appjobs Work lub w odrębnych warunkach.

7.13. Możemy przeprowadzać okresowe promocje Coins. Informacje o promocjach Coins będą przekazywane za pośrednictwem Aplikacji lub w odrębnych regulaminach.


8. WARUNKI WYMIANY MONET NA PREZENTY

8.1. Możesz zamówić Prezenty w zamian za Monety. Lista Prezentów, które można wymienić na Monety znajduje się w sekcji Sklep dostępnej w Appjobs Work. W Sklepie znajdują się Prezenty różnego rodzaju. Appjobs zastrzega sobie prawo do zmiany listy Prezentów i ich dostawców w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Niektóre Prezenty mogą być dostępne tylko w określonym czasie lub do wyczerpania zapasów. Taka informacja jest dostępna w Appjobs Work przed wymianą Monet na Prezenty. Niektóre Prezenty mogą być dostępne tylko dla Pracowników Gigs.

8.2. Sklep jest udostępniany w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Użytkownika. Dlatego poszczególne Prezenty mogą być dostępne dla wszystkich Użytkowników, grup Użytkowników (np. zamieszkałych w danym mieście) lub indywidualnie dla konkretnego Użytkownika. Prezenty będą dopasowane do Użytkowników na podstawie danych posiadanych przez Appjobs.

8.3. Wymieniony (zakupiony) Prezent zostanie dostarczony Użytkownikowi (i) poprzez wyświetlenie Prezentu w aplikacji Appjobs Work, (ii) na żądanie Użytkownika, poprzez dedykowaną zakładkę w Appjobs Work - elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail konta Appjobs, który Użytkownik utworzył podczas rejestracji w Appjobs Work.

8.4. Po wymianie (zakupie) Prezentu w Appjobs Work, otrzymasz swój Prezent za pośrednictwem poczty elektronicznej jako kupon, voucher lub kod, który być może będzie musiał być wykorzystany lub zrealizowany za pośrednictwem wskazanej strony internetowej lub serwisu usługodawcy zewnętrznego.

8.5. Możesz wymienić (kupić) więcej niż jeden Prezent w tym samym czasie - w zależności od liczby Monet, które posiadasz.

8.6. Prezenty mogą mieć określony termin ważności. Jesteś świadomy, że musisz wykorzystać Prezent przed upływem tego okresu. Niewykorzystany Prezent nie może być zrealizowany, a po upływie okresu ważności - przepada. Informacja o ważności Prezentu jest dostępna w mailu, który otrzymasz wraz z Prezentem. W każdym przypadku ważność Prezentu liczona jest od momentu wymiany na Monety.

8.7. Nie można zrezygnować z zamówionego Prezentu - nie ma możliwości zwrotu Prezentu.

8.8. Appjobs może z ważnych powodów, takich jak niedostępność usług lub towarów, które mogą być wymienione na Prezenty, dezaktywować wszystkie lub wybrane Prezenty, przywracając jednocześnie Monety użyte do wymiany na te Prezenty.


9. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ NAKŁADCZĄ

9.1. Aby zarejestrować się w Appjobs Pracuj jako Gig Worker, musisz:

       9.1.1. jeżeli posiadasz już zawartą umowę o świadczenie usług przewozu z Appjobs Fleet sp. z o.o. - podać swoje dane w formularzu rejestracyjnym, a jeżeli jeżeli nie posiadasz zawartej umowy o świadczenie usług przewozu z Appjobs Fleet sp. z o.o. - podać swoje dane w formularzu rejestracyjnym, a następnie zaakceptować treść umowy o świadczenie usług przewozu; oraz

       9.1.2. podjąć zgodnie z wytycznymi Appjobs dodatkowe czynności niezbędne do aktywacji konta Współpracownika Appjobs w Appjobs Work, takie jak w szczególności dostarczenie odpowiednich dokumentów.

9.2. Każdy Gig Worker może zarządzać swoim kontem poprzez dedykowaną zakładkę Flota, która zawiera w szczególności następujące funkcje:

      9.2.1. dostęp do danych o zarobkach uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług przewozu jako Współpracownik Appjobs;

      9.2.2. przechowywanie i rozliczanie dokumentów księgowych związanych ze świadczeniem usług przewodu jako Współpracownik Appjobs.


10. PROGRAM SKIEROWAŃ

10.1. Celem Programu Poleceń jest wspieranie Appjobs Fleet sp. z o.o., spółki zależnej Appjobs, w rekrutacji nowych Gigpracowników Appjobs.

10.2. Rekomendować Osoby Rekomendowane w Programie Polecającym mogą wyłącznie Użytkownicy.

10.3. Użytkownik przystępuje do Programu Polecającego w momencie, gdy: (i ) Użytkownik wygeneruje unikalny link polecający związany z tym Użytkownikiem w aplikacji Appjobs Work; oraz (ii ) Użytkownik udostępni Osobie Polecanej link, o którym mowa w punkcie 10.3(i).

10.4. Użytkownik może wysłać link, o którym mowa w punkcie 10.3(i) do nieograniczonej liczby Osób Rekomendowanych.

10.5. Osobą Rekomendowaną nie może być Użytkownik aplikacji Appjobs Work, Gig Worker Appjobs ani osoba, która wcześniej zawarła umowę o świadczenie usług transportowych z Appjobs Fleet sp. z o.o., tj. spółką zależną Appjobs.

10.6. Każde zgłoszenie do Programu Polecającego musi spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym punkcie 10 Regulaminu. Appjobs Work ma prawo do odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniają powyższych warunków.

10.7. 500 Monet zostanie dopisane zarówno do konta Użytkownika polecającego, jak i Osoby Polecanej w Appjobs Work w ramach Programu Polecającego, jeżeli: (i ) Osoba Polecana zarejestruje się w aplikacji Appjobs Work korzystając z linku, o którym mowa w punkcie 10.3(i); oraz (ii) Osoba Polecana spełni wszystkie warunki wymagane do zostania Gig Workerem Appjobs w rozumieniu punktu 1.3 niniejszego Regulaminu, w tym zawrze umowę o świadczenie usług transportowych z Appjobs Fleet sp. z o.o, tj. spółką zależną od Appjobs; oraz (iii) Osoba Rekomendowana połączy swoje konto Appjobs Work z co najmniej jedną Platformą i zrealizuje co najmniej jedno zamówienie za pośrednictwem dowolnej Platformy połączonej z jej kontem Appjobs Work; oraz (iv ) Osoba Rekomendowana otrzyma pierwszą płatność za świadczenie usług w ramach umowy, o której mowa w punkcie 10.7(ii) powyżej.

10.8. Monety, o których mowa w punkcie 10.7, zostaną dopisane do konta Użytkownika automatycznie, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od spełnienia warunków określonych w ww. punkcie.

10.9. Osoba Rekomendowana jest uprawniona do otrzymania Monet, o których mowa w punkcie 10.7, tylko raz.

10.10. Jeżeli ta sama Osoba Rekomendowana otrzyma linki, o których mowa w punkcie 10.3(i) od więcej niż jednego Użytkownika, jedynym Użytkownikiem uprawnionym do otrzymania nagrody w postaci Monet jest ten, który wygenerował link, którego Osoba Rekomendowana użyła do rejestracji w Appjobs Work.

10.11. Monety otrzymane w ramach Programu Polecającego mogą być wymieniane na Prezenty zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8 niniejszego Regulaminu. Monety otrzymane w ramach Programu Polecającego nie mogą być wymieniane na nagrody inne niż Prezenty, w szczególności nie mogą być wymieniane na gotówkę.

10.12. Appjobs zastrzega sobie prawo do anulowania nagrody w postaci Monet za udział w Programie Polecającym oraz do zamknięcia konta Użytkownika w przypadku: (i) naruszenia Regulaminu Pracy Appjobs lub niniejszego Regulaminu; (ii ) próby założenia kilku kont Użytkownika lub założenia kont o różnych danych osobowych przez Użytkownika lub przez inne osoby działające w porozumieniu z Użytkownikiem; (iii) posługiwania się przez Użytkownika lub Osobę Polecaną danymi osobowymi, które nie należą do nich lub posługiwania się przez Użytkownika lub Osobę Polecaną dokumentami tożsamości, które nie należą do nich; (iv ) stosowania przez Użytkownika jakichkolwiek praktyk o charakterze wyłudzania nagród.

10.13. Program Polecający obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszej wersji Regulaminu do odwołania.


11. PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

11.1. Z ważnego powodu, jakim jest uzasadnione podejrzenie, że naruszyłeś niniejsze Warunki Korzystania z Usług lub przepisy prawa, co może mieć wpływ na przyznanie Monet lub innych korzyści, lub z powodu złożenia przez Ciebie nieprawdziwego oświadczenia związanego z rejestracją lub korzystaniem z Appjobs Work (w szczególności, że nie masz ukończonych 16 lat lub podałeś nam fałszywe dane, lub połączyłeś się z cudzym kontem na Platformie, lub używałeś tego samego konta na Platformie na wielu kontach Appjobs Work w celu uzyskania nieuczciwej korzyści), możemy usunąć lub zablokować Twoje konto w Appjobs Work.

11.2. O zablokowaniu lub usunięciu konta Appjobs Work i jego przyczynach powiadomimy Cię za pośrednictwem wiadomości w Appjobs Work, powiadomienia push lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11.3. Twoje konto Appjobs Work zostanie zablokowane na czas niezbędny do zbadania sytuacji, jednak nie dłużej niż na 30 (trzydzieści) dni. W szczególnie skomplikowanych przypadkach okres ten może zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż do 60 (sześćdziesięciu) dni.

11.4. Podczas gdy Twoje konto jest zablokowane, nie możesz korzystać z Appjobs Work, zamawiać Prezentów ani używać Monet w żaden sposób. W tym czasie nie otrzymasz żadnych Monet i nie możesz brać udziału w żadnych Questach.

11.5. W wyniku zablokowania lub usunięcia Twojego konta możemy anulować Twoje aktywne Monety lub Prezenty przypisane do Ciebie.

11.6. Po wyjaśnieniu sprawy możemy, w zależności od ustaleń poczynionych w wyniku postępowania wyjaśniającego:

      11.6.1. odblokować konto, a w przypadku, gdy podejrzenie naruszenia niniejszych Warunków lub przepisów prawa okaże się nieuzasadnione, w ramach rekompensaty za zablokowanie konta przyznać Ci dodatkowe Monety;

      11.6.2. odblokować konto z informacją, że kolejne naruszenie Warunków Świadczenia Usług lub prawa może skutkować natychmiastowym usunięciem konta. Jeśli w toku wyjaśnień okaże się, że w wyniku Twoich działań zostały Ci przyznane nienależne Monety lub inne korzyści, odliczymy takie nienależne Monety lub korzyści od Twojego konta;

      11.6.3. wykluczyć Cię z możliwości udziału we wszystkich przyszłych Zadaniach, informując o przyczynie wykluczenia. Takie wykluczenie ma natychmiastową skuteczność. Jeśli w toku wyjaśnień okaże się, że w wyniku Twoich działań zostały Ci przyznane nienależne Monety lub inne korzyści, odliczymy takie nienależne Monety lub korzyści od Twojego konta.


12. SKARGI

12.1. Wszelkie reklamacje związane z Pracą Appjobs, Twoimi danymi o pracy z połączonych Platform(y), Monetami, Prezentami, funkcjonowaniem Pracy Appjobs lub blokadą lub usunięciem konta, możesz zgłaszać do nas drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

12.2. Będziemy starali się odpowiedzieć na Twoją reklamację drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację.

12.3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Szwecji.

12.4. Jeżeli Prezent uprawnia do otrzymania nagrody w postaci towarów lub usług od osoby trzeciej, ponosimy odpowiedzialność za zasadność realizacji Prezentu przez tę osobę trzecią. Jednocześnie wszelkie reklamacje dotyczące towarów lub usług pochodzących od osoby trzeciej, należy zgłaszać bezpośrednio do tej osoby trzeciej. Za jakość towarów lub usług zakupionych z wykorzystaniem Prezentu odpowiada osoba trzecia. Jeżeli osoba trzecia, wbrew swojemu obowiązkowi, odmówi realizacji ważnego Prezentu, możesz złożyć do nas reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z pkt 12.1.

12.5. Użytkownik może składać reklamacje związane z zablokowaniem lub usunięciem konta Appjobs Work nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania powiadomienia o zablokowaniu lub usunięciu konta Appjobs Work. Na czas rozpatrywania reklamacji Twoje konto zostanie zablokowane (w tym zakresie zastosowanie będą miały postanowienia punktu 11 niniejszego Regulaminu).


13. KOMUNIKACJA

13.1. Jeśli zezwolisz nam na otrzymywanie powiadomień push na swoim urządzeniu, możemy wysyłać Ci wiadomości związane z Appjobs Praca lub Konkursami, nowymi ofertami, usługami i promocjami. Wiadomości będą wysyłane za pośrednictwem systemowych powiadomień push (jeśli zezwolisz nam na ich otrzymywanie na swoim urządzeniu), wiadomości SMS lub e-mail.

13.2. Możemy również przekazywać Ci wiadomości wysyłane przez Platformy za pośrednictwem Appjobs Work.


14. ROZWIĄZANIE

14.1. Korzystanie z Appjobs Work nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. Użytkownik może usunąć swoje konto w Appjobs Work w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.

14.2. Umowa o świadczenie Usług konstytuowana niniejszym Regulaminem może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie.

14.3. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszy Regulamin, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail. [email protected] oraz usuwając aplikację Appjobs Work z Twojego urządzenia.

14.4. Mamy prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie dostarczania Produktów Appjobs.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

15.1. Appjobs Work jest udostępniany bez wyraźnej lub dorozumianej gwarancji. W szczególności nie gwarantujemy Ci, że (i) Appjobs Work, ze względu na ciągłe udoskonalanie, w szczególności w zakresie jego funkcji, będzie całkowicie wolny od błędów, wad lub usterek, ani że (ii) Appjobs Work będzie idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań.

15.2. Appjobs i Użytkownik są zobowiązani do naprawienia szkody poniesionej przez drugą stronę w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było spowodowane okolicznościami, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności w wyniku działania siły wyższej.

15.3. Appjobs nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkowników i uniemożliwił dostęp do tych danych lub informacji. Appjobs Work nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikające z takiego bezprawnego charakteru danych.

15.4. Appjobs nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z zaprzestaniem korzystania z Produktów Appjobs.

15.5. Appjobs nie ponosi również odpowiedzialności za:

       15.5.1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania przez Użytkowników z Appjobs Work w sposób sprzeczny z Warunkami Świadczenia Usług lub przepisami prawa;

      15.5.2. treści udostępniane przez Użytkowników w wyniku korzystania z Appjobs Work, które naruszają prawo lub prawa osób trzecich;

      15.5.3. utratę danych Użytkowników spowodowaną czynnikami zewnętrznymi (np. awaria sprzętu) lub innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Appjobs (działania osób trzecich), w tym spowodowaną przez Użytkowników;

      15.5.4. szkody wynikające z braku ciągłości świadczenia usług Appjobs Work, które są konsekwencją okoliczności, za które Appjobs nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.);

      15.5.5. Użytkowników podających fałszywe, nieaktualne lub niekompletne dane lub informacje;

      15.5.6. nieprzestrzeganie Warunków Świadczenia Usług przez Użytkowników.

15.6. Appjobs w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za dostępność techniczną usług świadczonych przez strony trzecie (w tym Platformy), do których użytkownik ma dostęp za pośrednictwem Appjobs Work.

15.7. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty i/lub usługi dostępne na Platformach, ponieważ są one regulowane przez ich własne warunki użytkowania.

15.8. Nie ponosimy również odpowiedzialności za transakcje pomiędzy Tobą a reklamodawcą, usługodawcą lub przedsiębiorcą (w tym jego partnerami), do których możesz zostać skierowany za pośrednictwem Appjobs Work i w żadnym wypadku nie będziemy stroną w sporach z tymi osobami trzecimi, dotyczących na przykład zakupu produktów i/lub usług, gwarancji, deklaracji i wszelkich innych zobowiązań, którymi te osoby trzecie są związane.

15.9. Jedyna odpowiedzialność, jaką Appjobs może ponieść w odniesieniu do Produktów Appjobs lub jakichkolwiek innych Usług jest wyraźnie ograniczona do bezpośredniej szkody poniesionej przez użytkownika.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Appjobs Work określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.appjobs.work/privacy-policy.

16.2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

17. KONTAKT

17.1. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem. [email protected].

17.2. Możesz również skontaktować się z nami pod naszym fizycznym adresem: Kivra: 559098-4711, 106 31 Sztokholm, Szwecja.

18. ZMIANY W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG

18.1. Możemy zmienić niniejszy Regulamin tylko z ważnych powodów, tj. w przypadku:

       18.1.1. zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Warunków Świadczenia Usług;

       18.1.2. zmiany funkcjonalności Appjobs Work, która wpływa na treść Warunków Świadczenia Usług.

18.2. Appjobs informuje Cię o zmianach w Regulaminie w sposób jasny i wyraźny za pośrednictwem Appjobs Work lub Twojej poczty elektronicznej.

18.3. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie, Użytkownik ma prawo do rezygnacji/usunięcia swojego konta.

19. USŁUGI DODATKOWE I USŁUGI OSÓB TRZECICH

19.1. Korzystamy z usług osób trzecich w celu zapewnienia Ci najlepszej jakości usług Appjobs Work. Akceptując niniejszy Regulamin, mogą obowiązywać Cię dodatkowe warunki, zwłaszcza jeśli połączysz swoje konto na Platformie z Appjobs Work.  

19.2. Usługą zewnętrzną, z której korzystamy jest usługa Unveel, która jest przez nas świadczona. Więcej informacji na temat Regulaminu znajduje się tutaj: https://www.unveel.io/terms-of-service, a Polityka prywatności znajduje się tutaj: https://www.unveel.io/privacy-policy.

20. PRZEPISY KOŃCOWE

20.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.11.2022 r.

20.2. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług podlegają prawu szwedzkiemu.

20.3. Oprogramowanie, graficzny interfejs użytkownika, bazy danych i wszelkiego typu treści używane przez Appjobs są chronione przez obowiązujące prawa chroniące własność intelektualną i właścicieli baz danych. Jakiekolwiek rozkładanie na czynniki, dekompilacja, dekodowanie, ekstrakcja, ponowne użycie, kopiowanie, powielanie, przedstawianie, dystrybucja i wykorzystanie tych elementów w jakiejkolwiek postaci, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Appjobs, są surowo zabronione i mogą być przedmiotem postępowania sądowego.

20.4. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług na podstawie Warunków Świadczenia Usług będą rozstrzygane przez sądy szwedzkie.