WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG APPJOBS WORK

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług określają zasady korzystania z usług Appjobs Work oferowanych przez Appjobs Sweden AB. 


Appjobs Work jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla freelancerów, osób pracujących na zlecenie oraz osób korzystających z platform lub aplikacji mobilnych służących do wykonywania zleceń lub pracy kontraktowej.

Statystyki zarobków

W przeciwieństwie do standardowych form zatrudnienia, w przypadku których wszystkie informacje związane z zatrudnieniem są przetwarzane przez jeden podmiot w ramach zawartej umowy o pracę lub innej, podobnej umowy regulującej kwestię zatrudnienia, w przypadku zleceń lub pracy kontraktowej informacje o Twoich dochodach uzyskanych za pośrednictwem Platform mogą pochodzić z różnych źródeł.

W związku z tym, uzyskanie aktualnych informacji o dochodach lub statystyk związanych z wykonywanymi zleceniami może być dla Ciebie czasochłonne i problematyczne. Takie informacje natomiast mogą być dla Ciebie cenne, jeżeli chcesz śledzić swoje zarobki uzyskane za pośrednictwem różnych Platform lub mierzyć dystans, jaki pokonujesz.

Celem Appjobs Work jest zebranie w jednym miejscu i przetwarzanie informacji pochodzących z Platform, za pośrednictwem których pozyskujesz zlecenia, a następnie podsumowanie tych informacji i dostarczenie Ci zbiorczych danych i statystyk dotyczących Twojej ogólnej i indywidualnej działalności jako freelancera, Twoich zarobków, w tym płacy podstawowej i napiwków, a także przejechanej liczby kilometrów.

Informacje o zleceniach i Zadania

Poza usługami agregacji danych, Appjobs Work może również dostarczać Ci oferty pracy z różnych Platform, informować Cię o faktach, które pomogą podejmować decyzje dotyczące zleceń, np. podpowiadać, z której platformy aktualnie warto korzystać, uprzedzać o nadchodzących warunkach pogodowych, dostarczać przewidywania dotyczące liczby pasażerów, a także umożliwić udział w Zadaniach (zgodnie z definicją zawartą w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług) oraz promować starannie dobrane i odpowiednie produkty, które pomogą zoptymalizować i rozwinąć Twoją działalność wykonywaną za pośrednictwem Platform.

Korzyści dla Współpracowników Appjobs

Jeżeli jesteś Współpracownikiem Appjobs, będziesz mógł również skorzystać z dedykowanych funkcjonalności lub korzyści dostępnych wyłącznie dla Współpracowników Appjobs - mogą to być np. specjalne Zadania, produkty w Sklepie lub usługi związane z zarządzaniem Twoimi zarobkami z tytułu świadczenia usług przewozu jako Współpracownik Appjobs.

1) DEFINICJE

1.1. Appjobs / my / nas / nasze - Appjobs Sweden AB, spółka zarejestrowana w Szwecji, z siedzibą pod adresem Kivra: 559098-4711, 106 31 Sztokholm/Szwecja, EU VAT NR SE559098471101;

1.2. Użytkownik / Ty / Twój - użytkownik Appjobs Work, czyli każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, korzystająca z Appjobs Work w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

1.3. Współpracownicy Appjobs - Użytkownicy, którzy (i) zawarli umowę o świadczenie usług przewozu z Appjobs Fleet sp. z o.o., tj. podmiotem zależnym Appjobs, (ii) podjęli zgodnie z wytycznymi Appjobs dodatkowe czynności niezbędne do aktywacji konta Współpracownika Appjobs w Appjobs Work, takie jak w szczególności dostarczenie odpowiednich dokumentów, (iii) posiadają aktywne konto Współpracownika Appjobs w Appjobs Work;

1.4. Appjobs Work - aplikacja mobilna, będąca własnością i zarządzana przez Appjobs, która umożliwia pozyskiwanie i gromadzenie informacji o Użytkownikach z Platform, na których są oni zarejestrowani, a także przedstawianie tych informacji Użytkownikom w zagregowanej formie. Appjobs Work stanowi samodzielną i niezależnę od Platform aplikację mobilną;

1.5. Moje Przejazdy - funkcjonalność Appjobs Work, która pozwala mierzyć dystans pokonywany przez Użytkownika oraz rejestrować inne statystyki i parametry przejazdów, takie jak np. średni koszt przejazdów;

1.6. Zadania - umożliwienie wzięcia udziału i rywalizacji w celu otrzymania określonej nagrody. Warunki Zadań i rodzaje nagród zostaną określone przez Appjobs w odrębnym regulaminie i udostępnione za pośrednictwem aplikacji Appjobs Work;

1.7. Monety - wirtualne punkty, które mogą być wykorzystane wyłącznie w sekcji Sklep aplikacji Appjobs Work. Monety można zdobywać poprzez udział w Zadaniach lub inne czynności określone w Appjobs Work. Użytkownik może wymieniać Monety na Prezenty zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Świadczenia Usług;

1.8. Prezent - specjalny identyfikator w formie elektronicznej, zapisany na Twoim koncie Appjobs Work, który umożliwia odbiór nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Świadczenia Usług;

1.9. Sklep - funkcjonalność aplikacji Appjobs Work, która umożliwia wymianę Monet na Prezenty. Sklep dostępny jest z poziomu ekranu głównego Appjobs Work i zawiera listę Prezentów oraz ich cenę w Monetach;
 

1.10. Ranking - funkcjonalność aplikacji Appjobs Work umożliwiająca porównanie wyników Użytkownika - takich jak wysokość zarobków uzyskanych z Platform lub liczba wykonanych dostaw/kursów - z wynikami innych Użytkowników;<br>

1.11. Zarobki - funkcjonalność aplikacji Appjobs Work umożliwiająca otrzymywanie podsumowań i statystyk dotyczących dochodów Użytkownika, stworzone w oparciu o informacje uzyskane za pośrednictwem Platform połączonych z kontem Użytkownika w Appjobs Work;

1.12. Cel Zarobkowy - funkcjonalność aplikacji Appjobs Work umożliwiająca Użytkownikowi wyznaczenie celu kwoty zarobków uzyskanych za pośrednictwem różnych Platform i śledzenie swoich postępów w dążeniu do tego celu;

1.13. Platformy - platformy służące do pozyskiwania zleceń, narzędzia do zarządzania kadrami i płacami, portale sprzedażowe online, lub każdy inny rodzaj narzędzia, strony internetowej, aplikacji lub platformy, które umożliwiają gromadzenie lub przechowywanie informacji o dochodach Użytkowników lub wynikach ich pracy;

1.14. Program Poleceń - Program Poleceń Appjobs Work, w ramach którego Użytkownicy mogą otrzymać korzyści w zamian za zaproszenie Osób Poleconych do korzystania z Appjobs Work, na zasadach określonych w punkcie 10 tych Warunków Świadczenia Usług;

1.15. Osoba Polecona - osoba zainteresowana korzystaniem z Appjobs Work, której Użytkownik udostępnia swój unikalny link polecający;<br>

1.16. Usługi - wszystkie usługi świadczone przez Appjobs na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną na podstawie niniejszych Warunków Świadczenia Usług;

1.17. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą"), takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.<br>


2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APPJOBS WORK

2.1. Dostęp do Appjobs Work i innych Usług przez Użytkownika jest bezpłatny.

2.2. Appjobs umożliwia korzystanie z Appjobs Work oraz świadczy Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług. Rola Appjobs Work ogranicza się do dostarczania aplikacji Appjobs Work. W związku z tym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostęp do Appjobs Work ma charakter indywidualny, a Appjobs w żadnym wypadku nie ingeruje w sposób korzystania z Platformy przez Użytkownika.

2.3. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Appjobs Work przestrzegać niniejszych Warunków Świadczenia Usług, jak również wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz nie naruszać praw osób trzecich lub porządku publicznego.

2.4. Użytkownik gwarantuje, że zwolni Appjobs z odpowiedzialności z tytułu wszelkich skarg, roszczeń, pozwów sądowych i/lub działań o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w wyniku niewywiązania się przez Użytkownika z któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Świadczenia Usług. Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie opłaty, koszty i/lub kary, nałożone na Appjobs w wyniku takich działań.

2.5. Zabrania się korzystania z Appjobs Work w sposób zakłócający jego działanie lub w sposób uciążliwy dla Appjobs Work i innych użytkowników.

2.6. Jeśli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub złamie jakiekolwiek powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Appjobs Work zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich odpowiednich środków, takich jak:

     2.6.1. Zawieszenie, usunięcie lub zablokowanie dostępu Użytkownika do Appjobs Work;

     2.6.2. Przekazanie wszelkich niezbędnych informacji Platformie;

     2.6.3. Usunięcie z Appjobs Work wszelkich treści związanych z danym uchybieniem lub naruszeniem, w całości lub w części,

     2.6.4. Wszczęcie postępowania sądowego,

     2.6.5. Poinformowanie odpowiednich służb, współpraca z nimi i przekazywanie wszelkich informacji przydatnych do wykrywania i eliminowania nielegalnych lub nieetycznych działań.

2.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jakiekolwiek niedopełnienie jego obowiązków może, oprócz innych konsekwencji określonych powyżej, skutkować natychmiastowym zamknięciem jego konta.

2.8. Appjobs zapewnia pomoc techniczną w celu zgłaszania wszelkich problemów napotkanych podczas korzystania z Appjobs Work. Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem dedykowanego czatu w aplikacji Appjobs Work lub poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].

2.9. Appjobs zastrzega sobie prawo do oferowania Użytkownikowi wszelkich innych Usług, które uzna za dopasowane do Użytkownika, w formie i w oparciu o funkcjonalności techniczne i zasoby, które uzna za najodpowiedniejsze do świadczenia tych Usług.

2.10. Użytkownicy Appjobs Work mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do Warunków Świadczenia Usług pod adresem appjobs.work/terms-and-conditions.

3. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z APPJOBS WORK

3.1. Aby móc korzystać z Appjobs Work, należy pobrać mobilną wersję aplikacji Appjobs Work. Użytkownik rejestruje swoje konto w Appjobs Work poprzez podanie swojego numeru telefonu oraz jego weryfikację. Weryfikacja numeru telefonu Użytkownika polega na wpisaniu do Appjobs Work kodu weryfikacyjnego otrzymanego w wiadomości SMS. Akceptacja niniejszych Warunków Świadczenia Usług następuje podczas procesu rejestracji w Appjobs Work. Akceptacja ta jest ze swej natury bezwzględna i nie może być przedmiotem żadnych zastrzeżeń. Jakiekolwiek zastrzeżenia do Warunków Świadczenia Usług unieważniają ich akceptację. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków Świadczenia Usług, nie możesz korzystać z Appjobs Work.

3.2. Po zakończonym procesie rejestracji, Użytkownik otrzymuje dostęp do listy Platform, z którymi może połączyć Appjobs Work. Aby w pełni wykorzystać możliwości Appjobs Work, należy znaleźć i wybrać Platformę z listy dostępnych Platform poprzez kliknięcie. Następnie należy ustanowić połączenie pomiędzy Appjobs Work a wybraną Platformą, korzystając z interfejsu użytkownika Appjobs Work (naciśnij przycisk Połącz i zaloguj się do Platformy poprzez formularz).

3.3. Poprzez zalogowanie się do Platformy, Użytkownik upoważnia Appjobs Work do pozyskiwania informacji z niej pochodzących. Appjobs Work uzyskuje wówczas dostęp do dotyczących Użytkownika danych finansowych, danych dotyczących zatrudnienia lub innych danych pochodzących z wybranej Platformy.

3.4. Użytkownik w dowolnym momencie może dokonywać zmian w liście Platform, z którymi jest połączony, oraz odłączać poszczególne Platformy od Appjobs Work w Ustawieniach, wybierając zakładkę "Aplikacje i połączenia" oraz wybierając Platformę, z którą chce się rozłączyć, a następnie klikając w ikonę kosza i potwierdzając odłączenie Platformy.

3.5. Jeżeli konto Użytkownika jest nieaktywne, niewykorzystane Monety mogą stracić ważność, a konto może zostać zamknięte na zasadach określonych poniżej:

     3.5.1. po upływie 6 miesięcy od daty ostatniej aktywności na koncie Monety staną się nieważne, a ich całe saldo zostanie wyzerowane;

     3.5.2. po upływie 12 miesięcy od daty ostatniej aktywności konto zostanie zamknięte i usunięte;

     3.5.3. po upływie dodatkowych 3 miesięcy od daty zamknięcia i usunięcia konta, dane osobowe powiązane z kontem zostaną usunięte.


4. FUNKCJONALNOŚĆ ZAROBKI

4.1. Za pomocą funkcjonalności Zarobki dostępnej w Appjobs Work możesz otrzymywać podsumowania i statystyki o Twoich dochodach, stworzone w oparciu o informacje uzyskane za pośrednictwem Platform połączonych z Twoim kontem w Appjobs Work.

4.2. Aby móc skorzystać z funkcjonalności Zarobki, należy połączyć swoje konto w Appjobs Work z kontem na co najmniej jednej Platformie.

5. FUNKCJONALNOŚCI RANKING I CEL ZAROBKOWY

5.1. Za pomocą Rankingu dostępnego w Appjobs Work możesz porównywać swoje wyniki - takie jak wysokość zarobków uzyskanych z Platform lub liczba wykonanych dostaw/kursów - z wynikami innych Użytkowników.

5.2. Aby móc skorzystać z Rankingu, należy zapisać się do uczestnictwa w Rankingu za pomocą dedykowanej zakładki aplikacji Appjobs Work oraz wybrać avatar i nick, pod którym prezentowany będzie Twój wynik w Rankingu. Dla uniknięcia wątpliwości - jeżeli zapiszesz się do Rankingu, to Twój wynik, nick i avatar będą widoczne dla innych Użytkowników zapisanych do Rankingu, ale nie będą dla nich widoczne inne dane powiązane z Twoim kontem Użytkownika.

5.3. W dowolnym momencie możesz zapisać się lub wypisać z uczestnictwa w Rankingu.

5.4. Za pomocą funkcjonalności Cel Zarobkowy dostępnej w Appjobs Work możesz wyznaczyć cel kwoty zarobków uzyskanych za pośrednictwem różnych Platform i śledzić swoje postępy w dążeniu do tego celu.

5.5. Aby móc skorzystać z funkcjonalności Cel Zarobkowy, należy aktywować funkcjonalność Cel Zarobkowy za pomocą dedykowanego przycisku w aplikacji Appjobs Work oraz wyznaczyć kwotę zarobków, którą chcesz uzyskać w określonym czasie.

5.6. Możesz aktywować lub dezaktywować funkcjonalność Cel Zarobkowy w dowolnym momencie.


6. FUNKCJONALNOŚĆ MOJE PRZEJAZDY

6.1. Za pomocą funkcjonalności Moje Przejazdy dostępnej w Appjobs Work możesz mierzyć łączny przebieg kilometrów, które pokonujesz lub śledzić inne statystyki i parametry przejazdów, takie jak średni koszt przejazdów - w oparciu o informacje o cenie i średnim zużyciu paliwa.

6.2. Aby móc śledzić przebieg kilometrów za pomocą Moje Przejazdy, należy zezwolić aplikacji Appjobs Work na ciągły dostęp do lokalizacji urządzenia. Taki dostęp jest niezbędny do prawidłowego działania funkcjonalności, nawet gdy aplikacja jest zminimalizowana (działa w tle) lub gdy urządzenie jest zablokowane (nieaktywne).<br>

6.3. W dowolnym momencie możesz aktywować i dezaktywować funkcję Moje Przejazdy. Aplikacja Appjobs Work poprosi Cię o uprawnienia do śledzenia lokalizacji i danych o przemieszczaniu się przy pierwszym włączeniu tej funkcji. Aplikacja Appjobs Work będzie śledzić Twoją lokalizację i dane dotyczące przemieszczania się tylko wówczas, gdy funkcja Moje Przejazdy jest aktywna oraz udzieliłeś aplikacji niezbędnych uprawnień.

6.4. Jeśli aktywujesz funkcję Moje Przejazdy, Appjobs Work będzie zbierać dane o Twojej lokalizacji i dane o przemieszczaniu się. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Appjobs Work możesz znaleźć w Polityce prywatności Appjobs Work.7. ZADANIA I MONETY

7.1. Zdobywanie Monet jest możliwe poprzez udział w Zadaniach i zrealizowanie określonych w nich celów.

7.2. Użytkownik otrzymuje Monety po ukończeniu Zadania pod warunkiem, że sam brał w nim udział, spełnił cele Zadania oraz posiada aktywne konto w Appjobs Work. Spełnienie celu Zadania następuje poprzez spełnienie co najmniej minimalnych kryteriów określonych dla każdego Zadania, takich jak uzyskanie wymaganego zarobku, wykonanie wymaganej liczby zleceń lub osiągnięcie innych parametrów, które stanowią cel Zadania, w czasie jego trwania. Niektóre z Zadań mogą dotyczyć czynności, które są wykonywane tylko w określonych porach dnia lub na określonych Platformach. Niektóre Zadania mogą być przeznaczone wyłącznie dla Współpracowników Appjobs.

7.3. Aby śledzić zarobki lub inne parametry Zadania, należy połączyć swoje konto(a) na Platformie z Appjobs Work.

7.4. Do niektórych Zadań nie można dołączyć jednocześnie. W takich przypadkach, po wybraniu danego Zadania, Użytkownik zostanie powiadomiony o błędzie.

7.5. Niektóre Zadania mają wiele celów do wyboru. Użytkownik może wybrać i pracować tylko nad jednym celem Zadania w tym samym czasie.

7.6. Użytkownik może zmienić cel Zadania lub zrezygnować z niego w dowolnym momencie, ale jeśli zdecyduje się to zrobić, utraci wszystkie postępy, jakie poczynił w poprzednim celu lub w samym Zadaniu.

7.7. Synchronizacja danych dotyczących zleceń wykonywanych za pośrednictwem Platform połączonych z Appjobs Work może potrwać do 24 godzin, ale wszystkie dane Użytkownika podczas trwania Zadania zostaną zliczone, nawet jeśli nastąpi opóźnienie w synchronizacji danych.

7.8. Zabronione jest tworzenie wielu kont oraz korzystanie z tego samego konta na Platformie przez więcej niż jednego Użytkownika w celu podwójnego śledzenia pracy i uzyskania nieuczciwej przewagi. Takie działanie jest uważane za naruszenie postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

7.9. Wymiana Monet na Prezenty ograniczona jest do 10 000 Monet na miesiąc kalendarzowy.

7.10. Monety są dopisywane do konta Użytkownika automatycznie po pomyślnym ukończeniu celu Zadania. Saldo Monet jest dostępne w Appjobs Work i aktualizuje się automatycznie gdy Appjobs Work łączy się z Internetem. Ukończenie celu Zadania może zostać potwierdzone powiadomieniem push (jeśli zezwolisz na otrzymywanie powiadomień push na swoim urządzeniu mobilnym).

7.11. Appjobs ma prawo do kontroli poprawności ukończenia celu Zadania i przyznanych Monet. Jeśli wskutek takiej kontroli Appjobs stwierdzi, że Monety zostały zdobyte w sposób niewłaściwy lub naruszający niniejsze Warunki Świadczenia Usług, Appjobs może potrącić nienależne Monety z konta Użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o odliczeniu Monet i przyczynie takiego odliczenia za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomienia push (jeśli zezwolisz na otrzymywanie powiadomień push na swoim urządzeniu mobilnym).

7.12. Appjobs może od czasu do czasu przyznawać Monety za działania inne niż Zadania i może stosować inne, szczególne warunki dotyczące zdobywania Monet. Informacje o takich szczególnych warunkach zdobywania Monet będą przekazywane za pośrednictwem Appjobs Work lub w odrębnych regulaminach.

7.13. Appjobs może przeprowadzać okresowe promocje Monet. Informacje o promocjach Monet będą przekazywane za pośrednictwem Aplikacji lub w odrębnych regulaminach.


8. WYMIANA MONET NA PREZENTY

8.1. Monety można wymienić na Prezenty. Lista Prezentów, które można uzyskać w zamian za Monety znajduje się w sekcji Sklep aplikacji Appjobs Work. Oferta Prezentów może zawierać różne ich typy. Appjobs zastrzega sobie prawo do zmiany listy Prezentów i ich dostawców w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Niektóre Prezenty mogą być dostępne tylko w określonym czasie lub do wyczerpania zapasów - wówczas taka informacja jest dostępna w Appjobs Work przed wymianą Monet na Prezent. Niektóre Prezenty mogą być dostępne wyłącznie dla Współpracowników Appjobs.

8.2. Celem funkcjonowania Sklepu jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań użytkowników. Dlatego poszczególne Prezenty mogą być dostępne dla wszystkich Użytkowników, albo dla określonych grup Użytkowników (np. zamieszkałych w danym mieście) albo indywidualnie dla konkretnego Użytkownika. Prezenty będą dopasowywane do Użytkowników na podstawie danych posiadanych przez Appjobs.

8.3. Wymieniony (zakupiony) Prezent zostanie dostarczony Użytkownikowi: (i) poprzez wyświetlenie Prezentu w Appjobs Work, (ii) jeżeli Użytkownik tego zażąda za pomocą dedykowanego przycisku w Appjobs Work - drogą elektroniczną na adres e-mail przyporządkowany do konta Użytkownika.

8.4. Po wymianie (zakupie) Prezentu w Appjobs Work, Użytkownik otrzyma swój Prezent w Aplikacji lub drogą mailową jako kupon, voucher lub kod, który może być wykorzystany lub zrealizowany za pośrednictwem wskazanej strony internetowej lub serwisu, należących do stron trzecich.

8.5. Użytkownik może wymienić (zakupić) więcej niż jeden Prezent w tym samym czasie - w zależności od liczby Monet, które posiada.

8.6. Prezenty mogą mieć określony termin ważności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że należy wykorzystać Prezent przed upływem tego terminu. Niewykorzystany Prezent nie będzie mógł być zrealizowany, a po upływie okresu ważności - przepadnie. Informacja o terminie ważności Prezentu jest dostępna w mailu, który Użytkownik otrzymuje wraz z Prezentem. W każdym przypadku, okres ważności Prezentu jest liczony od momentu jego wymiany (zakupu).

8.7. Z zamówionego Prezentu nie można zrezygnować - nie ma możliwości zwrotu Prezentu.

8.8. Appjobs może, z ważnych powodów, takich jak niedostępność usług lub towarów, które mogą być wymienione na Prezenty, dezaktywować wszystkie lub wybrane Prezenty, przywracając jednocześnie Monety użyte do wymiany na te Prezenty.


9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACOWNIKÓW APPJOBS

9.1. Aby zarejestrować się w aplikacji Appjobs Work jako Współpracownik Appjobs, należy:

       9.1.1. jeżeli posiadasz już zawartą umowę o świadczenie usług przewozu z Appjobs Fleet sp. z o.o. - podać swoje dane w formularzu rejestracyjnym, a jeżeli jeżeli nie posiadasz zawartej umowy o świadczenie usług przewozu z Appjobs Fleet sp. z o.o. - podać swoje dane w formularzu rejestracyjnym, a następnie zaakceptować treść umowy o świadczenie usług przewozu; oraz

       9.1.2. podjąć zgodnie z wytycznymi Appjobs dodatkowe czynności niezbędne do aktywacji konta Współpracownika Appjobs w Appjobs Work, takie jak w szczególności dostarczenie odpowiednich dokumentów.

9.2. Każdy Współpracownik Appjobs może zarządzać swoim kontem za pomocą dedykowanej zakładki Fleet, która zawiera w szczególności następujące funkcjonalności:

      9.2.1. dostęp do danych o zarobkach uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług przewozu jako Współpracownik Appjobs;

      9.2.2. przechowywanie i rozliczanie dokumentów księgowych związanych ze świadczeniem usług przewodu jako Współpracownik Appjobs.


10. PROGRAM POLECEŃ

10.1. Celem Programu Poleceń jest wsparcie Appjobs Fleet sp. z o.o., podmiotu zależnego Appjobs, w pozyskiwaniu nowych Współpracowników Appjobs.

10.2. W Programie Poleceń jako osoby polecające mogą brać udział wyłącznie Użytkownicy.

10.3. Przystąpienie do Programu Poleceń następuje w momencie: (i) wygenerowania przez Użytkownika w aplikacji Appjobs Work unikalnego linku polecającego powiązanego z tym Użytkownikiem; oraz (ii) udostępnienia linku, o którym mowa w punkcie 10.3(i), Osobie Poleconej.

10.4. Użytkownik może wysłać link, o którym mowa w punkcie 10.3(i), nieograniczonej liczbie Osób Poleconych.

10.5. Osobą Poleconą nie może być osoba, która już jest Użytkownikiem Appjobs Work, Współpracownikiem Appjobs lub która zawarła umowę o świadczenie usług przewozu z Appjobs Fleet sp. z o.o., tj. podmiotem zależnym Appjobs.

10.6. Każde zgłoszenie do Programu Poleceń musi spełniać wszystkie warunki wskazane w tym punkcie 10 Warunków Świadczenia Usług. Appjobs Work przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zgłoszeń, które nie spełniają powyższych warunków.

10.7. W ramach Programu Poleceń, do konta Użytkownika polecającego i Osoby Poleconej w Appjobs Work zostanie dopisane po 500 Monet, jeżeli: (i) Osoba Polecona zarejestruje się w Appjobs Work przy użyciu linku, o którym mowa w punkcie 10.3(i); oraz (ii) Osoba Polecona spełni wszystkie warunki, aby zostać Współpracownikiem Appjobs Work w rozumieniu punktu 1.3 Warunków Świadczenia Usług, w tym zawrze umowę o świadczenie usług przewozu z Appjobs Fleet sp. z o.o., tj. podmiotem zależnym Appjobs; oraz (iii) Osoba Polecona połączy swoje konto w Appjobs Work z co najmniej jedną Platformą i wykona za pośrednictwem Platformy połączonej z kontem w Appjobs Work co najmniej jedno zlecenie; oraz (iv) Osoba Polecona otrzyma pierwszą wypłatę z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy, o której mowa w punkcie 10.7(ii) powyżej.

10.8. Monety, o których mowa w punkcie 10.7, zostaną dopisane do konta Użytkownika automatycznie, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od spełnienia przesłanek wskazanych w tym punkcie.

10.9. Osoba Polecona może otrzymać Monety, o których mowa w punkcie 10.7, tylko raz.

10.10. Jeżeli ta sama Osoba Polecona otrzyma linki, o których mowa w punkcie 10.3(i) od różnych Użytkowników, prawo do otrzymania nagrody w postaci Monet przysługuje wyłącznie temu Użytkownikowi, z którym powiązany był link, przy pomocy którego Osoba Polecona zarejestrowała się w Appjobs Work.

10.11. Monety otrzymane w ramach Programu Poleceń można wymienić na Prezenty zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 8 Warunków Świadczenia Usług powyżej. Monety otrzymane w ramach Programu Poleceń nie mogą być wymienione na inne nagrody niż Prezenty, w szczególności nie mogą być wymienione na gotówkę.

10.12. Appjobs zastrzega sobie prawo do anulowania nagrody w postaci Monet z tytułu uczestnictwa w Programie Poleceń, a także zamknięcia konta Użytkownika w przypadku: (i) naruszenia postanowień Warunków Świadczenia Usług Appjobs Work; (ii) próby tworzenia kilku kont Użytkownika lub zakładania kont na różne dane osobowe przez tego Użytkownika lub przez inne osoby działające z nim w porozumieniu; (iii) posłużenia się przez Użytkownika lub Osobę Poleconą nienależącymi do nich danymi osobowymi lub wykorzystania przez Użytkownika lub Osobę Poleconą nienależących do nich dokumentów tożsamości; (iv) stosowania przez Użytkownika jakichkolwiek praktyk mających cechy wyłudzenia nagrody.

10.13. Program Poleceń obowiązuje od dnia wejścia w życie tego brzmienia Warunków Świadczenia Usług do odwołania.


11. PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

11.1. W uzasadnionych przypadkach możemy usunąć lub zablokować Twoje konto w Appjobs Work. Takimi uzasadnionymi przypadkami są sytuacje, w których naruszyłeś/-aś niniejsze Warunki Świadczenia Usług lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, co może mieć wpływ na możliwość przyznania Monet lub innych korzyści, lub złożyłeś/-aś nieprawdziwe oświadczenie związane z rejestracją lub korzystaniem z Appjobs Work (w szczególności nie masz ukończonych 16 lat, podałeś nam fałszywe dane, połączyłeś się z cudzym kontem na Platformie, lub używałeś tego samego konta na Platformie na wielu kontach Appjobs Work w celu uzyskania nieuczciwej przewagi).<br>

11.2. Powiadomimy Cię o zablokowaniu lub usunięciu Twojego konta Appjobs Work i jego przyczynach poprzez wiadomość w Appjobs Work, powiadomienie push lub wiadomość e-mail.

11.3. Twoje konto Appjobs Work zostanie zablokowane na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, jednak nie dłużej niż na 30 (trzydzieści) dni. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, okres ten może zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż do 60 (sześćdziesięciu) dni.

11.4. Gdy Twoje konto jest zablokowane, nie możesz korzystać z Appjobs Work, zamawiać Prezentów ani korzystać z Monet w jakikolwiek sposób. W tym czasie nie nie będziesz mógł brać udziału w Zadaniach i otrzymywać Monet.

11.5. W wyniku zablokowania lub usunięcia Twojego konta, aktywne Monety lub Prezenty przypisane do Twojego konta zostaną anulowane.

11.6. Po wyjaśnieniu sprawy możemy, w zależności od poczynionych ustaleń:

      11.6.1. odblokować konto, a w przypadku, gdy podejrzenie naruszenia niniejszych Warunków lub przepisów prawa okaże się nieuzasadnione, w ramach rekompensaty za zablokowanie konta przyznać Ci dodatkowe Monety;

      11.6.2. odblokować konto z informacją, że kolejne naruszenie Warunków Świadczenia Usług lub prawa może skutkować natychmiastowym usunięciem konta. Jeśli w toku wyjaśnień okaże się, że w wyniku Twoich działań zostały Ci przyznane nienależne Monety lub inne korzyści, odliczymy takie nienależne Monety lub korzyści od Twojego konta;

      11.6.3. wykluczyć Cię z możliwości udziału we wszystkich przyszłych Zadaniach, informując o przyczynie wykluczenia. Takie wykluczenie ma natychmiastową skuteczność. Jeśli w toku wyjaśnień okaże się, że w wyniku Twoich działań zostały Ci przyznane nienależne Monety lub inne korzyści, odliczymy takie nienależne Monety lub korzyści od Twojego konta.


12. REKLAMACJE

12.1. Wszelkie reklamacje związane z Appjobs Work, danymi dotyczącymi wykonywanych zleceń za pośrednictwem Platform połączonych z Appjobs Work, Monetami, Prezentami, funkcjonowaniem Appjobs Work, blokadą lub usunięciem konta, należy zgłaszać nam we wiadomości email na adres: [email protected].

12.2. Postaramy się odpowiedzieć na Twoją reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania, chyba że powszechnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin udzielenia odpowiedzi na Twoją reklamację.

12.3. Skargi rozpatrywane są na podstawie przepisów Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Szwecji.

12.4. Jeżeli Prezent uprawnia Cię do otrzymania nagrody w postaci towarów lub usług od osoby trzeciej, ponosimy odpowiedzialność za ważność Prezentu otrzymywanego od tej osoby trzeciej. Jednocześnie, wszelkie reklamacje dotyczące towarów lub usług pochodzących od osoby trzeciej należy zgłaszać bezpośrednio do tej osoby trzeciej. Osoba trzecia jest odpowiedzialna za jakość towarów lub usług nabytych z wykorzystaniem Prezentu. Jeżeli osoba trzecia, wbrew swojemu obowiązkowi, odmówi realizacji ważnego Prezentu, możesz złożyć nam reklamację we wiadomości email zgodnie z punktem 12.1.

12.5. Użytkownik może złożyć skargę związaną z zablokowaniem lub usunięciem jego konta Appjobs Work nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania powiadomienia o zablokowaniu lub usunięciu konta Appjobs Work. Na czas rozpatrywania reklamacji konto użytkownika zostanie zablokowane (w tym zakresie zastosowanie będą miały postanowienia punktu 11 niniejszych Warunków Świadczenia Usług).


13. KOMUNIKACJA

13.1. Jeśli zezwolisz na otrzymywanie powiadomień push na Twoim urządzeniu, możemy wysyłać Ci wiadomości dotyczące Appjobs Work, Zadań, nowych ofert, usług i promocji. Wiadomości będą wysyłane za pomocą systemowych powiadomień push (jeśli zezwolisz nam na ich otrzymywanie na swoim urządzeniu), SMS-ów lub e-maili.

13.2. Możemy również przekazywać Ci wiadomości wysyłane przez Platformy za pośrednictwem Appjobs Work.


14. ROZWIĄZANIE UMOWY

14.1. Korzystanie z Appjobs Work nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. Użytkownik może usunąć swoje konto Appjobs Work w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.

14.2. Umowa o świadczenie Usług zawarta wskutek akceptacji przez Ciebie Regulaminu może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie.

14.3. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Świadczenia Usług kontaktując się z Appjobs poprzez e-mail [email protected] i usuwając aplikację Appjobs Work ze swojego urządzenia.

14.4. Appjobs ma prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie świadczenia usług Appjobs Work.

15) ODPOWIEDZIALNOŚĆ

15.1. Aplikacja Appjobs Work jest dostarczana bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. W szczególności Appjobs nie gwarantuje, że (i) aplikacja Appjobs Work, ze względu na ciągłe udoskonalenia, w szczególności w zakresie swoich funkcji, będzie całkowicie wolna od błędów, usterek lub wad, ani że (ii) Appjobs Work będzie idealnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań Użytkownika.

15.2. Appjobs i Użytkownik są zobowiązani do naprawienia szkody poniesionej przez drugą stronę w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Świadczenia Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które nie ponoszą oni odpowiedzialności, w szczególności w wyniku działania siły wyższej.

15.3. Appjobs nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy otrzymał oficjalne powiadomienie lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkowników i uniemożliwił dostęp do tych danych lub informacji. Appjobs Work nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikające z takiego bezprawnego charakteru danych.

15.4. Appjobs nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkowników za jakiekolwiek szkody wynikające z zaprzestania korzystania z Appjobs.

15.5. Appjobs nie ponosi również odpowiedzialności za:

       15.5.1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania przez Użytkowników z Appjobs Work w sposób sprzeczny z Warunkami Świadczenia Usług lub przepisami prawa;

      15.5.2. treści udostępniane przez Użytkowników w wyniku korzystania z Appjobs Work, które naruszają prawo lub prawa osób trzecich;

      15.5.3. utratę danych Użytkowników spowodowaną czynnikami zewnętrznymi (np. awaria sprzętu) lub innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Appjobs (działania osób trzecich), w tym spowodowaną przez Użytkowników;

      15.5.4. szkody wynikające z braku ciągłości świadczenia usług Appjobs Work, które są konsekwencją okoliczności, za które Appjobs nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.);

      15.5.5. Użytkowników podających fałszywe, nieaktualne lub niekompletne dane lub informacje;

      15.5.6. nieprzestrzeganie Warunków Świadczenia Usług przez Użytkowników.

15.6. Appjobs w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za dostępność techniczną usług świadczonych przez strony trzecie (w tym Platformy), do których użytkownik ma dostęp za pośrednictwem Appjobs Work.

15.7. Appjobs nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty i/lub usługi dostępne na Platformach, ponieważ są one regulowane przez odrębne warunki ich użytkowania.

15.8. Appjobs nie ponosi odpowiedzialności za żadne transakcje dokonywane pomiędzy Użytkownikiem a reklamodawcą, usługodawcą lub sprzedawcą (w tym jego partnerami), do których użytkownik może zostać skierowany za pośrednictwem Appjobs Work. Appjobs w żadnym wypadku nie będzie stroną w sporach Użytkownika z tymi osobami trzecimi, dotyczących np. zakupu produktów i/lub usług, gwarancji, oświadczeń i innych zobowiązań, do których osoby te są zobowiązane.

15.9. Jedyna odpowiedzialność, jaką Appjobs może ponieść w związku z Appjobs Work lub jakimikolwiek innymi Usługami, jest wyraźnie ograniczona do bezpośredniej szkody poniesionej przez Użytkownika.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach Appjobs Work określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://www.appjobs.work/pl/polityka-prywatnosci.

16.2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Warunków Świadczenia Usług.

17. KONTAKT

17.1. Możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres email [email protected].

17.2. Możesz również skontaktować się z nami pod naszym adresem: Kivra: 559098-4711, 106 31 Sztokholm, Szwecja.

18. ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

18.1. Appjobs może zmienić niniejsze Warunki Świadczenia Usług tylko z ważnych powodów, tj. w przypadku:

       18.1.1. zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Warunków Świadczenia Usług;

       18.1.2. zmiany funkcjonalności Appjobs Work, która wpływa na treść Warunków Świadczenia Usług.

18.2. Appjobs informuje Użytkowników o zmianach w Warunkach Świadczenia Usług w sposób jasny i wyraźny za pośrednictwem Appjobs Work lub wiadomości email.

18.3. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych w Warunkach Świadczenia Usług, Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta.

19. USŁUGI DODATKOWE I USŁUGI OSÓB TRZECICH

19.1. Korzystamy z usług stron trzecich, aby zapewnić najlepszą jakość usług Appjobs Work. Poza akceptacją niniejszych Warunki Świadczenia Usług, mogą obowiązywać Cię dodatkowe warunki usług stron trzecich, zwłaszcza jeśli połączysz swoje konto na Platformie z kontem Appjobs Work.
 

19.2. Korzystamy z usługi Unveel, która jest świadczona przez Nas. Warunki korzystania z usługi Unveel znajdziesz tutaj: https://www.unveel.io/terms-of-service, a warunki przetwarzania danych przez Unveel znajdziesz tutaj: https://www.unveel.io/privacy-policy.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług w tym brzmieniu wchodzą w życie w dniu 23.11.2022.

20.2. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług podlegają prawu szwedzkiemu.

20.3. Oprogramowanie, graficzny interfejs użytkownika, bazy danych i wszelkiego typu treści używane przez Appjobs są chronione przez obowiązujące prawa chroniące własność intelektualną i właścicieli baz danych. Jakiekolwiek rozkładanie na czynniki, dekompilacja, dekodowanie, ekstrakcja, ponowne użycie, kopiowanie, powielanie, przedstawianie, dystrybucja i wykorzystanie tych elementów w jakiejkolwiek postaci, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Appjobs, są surowo zabronione i mogą być przedmiotem postępowania sądowego.

20.4. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług na podstawie Warunków Świadczenia Usług będą rozstrzygane przez sądy szwedzkie.